NAUDOJIMOSI CITY GYM SPORTO KLUBO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja lankymosi VŠĮ „Aktyvi erdvė“ sporto klube „City gym“ tvarką bei principus, teises ir įsipareigojimus, taip pat kitas su sporto klubo teikiamų paslaugomų susijusias sąlygas, kurios yra privalomos visiems sporto klubo lankytojams, nepriklausomai nuo to, ar lankytojai lankosi sporto klube abonemento pagrindu, ar svečio teisėmis, ar kaip dalyvis sporto klubo organizuojamuose renginiuose, taip pat sporto klubo darbuotojams ir kitais pagrindais sporto klubo lankytojams, paslaugas teikiantiems asmenims.

1.        SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI.

 • Renginys – tai Sporto klubo organizuojamas ir vykdomas renginys, kuris organizuojamas jo patalpose adresu Pramonės pr. 4A, Kaunas, į kurį Klientas yra įsigijęs Bilietą.
 • Sporto klubo veikla – tai Sporto klubo veikla, suteikianti galimybę Klientams užsiimti sportine veikla ir dalyvauti mokymuose, seminaruose bei kituose, su Sporto klubu susijusiuose renginiuose, organizuojamuose Sporto klubo patalpose.
 • Organizatorius VŠĮ „Aktyvi erdvė“ juridinio asmens kodas 304604595, , PVM mokėtojo kodas LT100011313418, buveinės adresas Liutauro aklg. 10-23, Kaunas, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas: info@citygym.lt, tel. Nr.: (8-684) 60633.
 • Bilietas – tai dokumentas, įskaitant ir elektroninį, patvirtinantis tarp Organizatoriaus ir Kliento sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį ir suteikiantis Klientui teisę patekti bei dalyvauti konkrečiame renginyje.
 • Abonementas – tai vardinis leidimas lankytis Sporto klube pagal atitinkamą Sporto klubo lankymo trukmės, dažnumo ir pobūdžio programą.
 • Klientas – tai bet kuris Sporto klubo lankytojas, nepriklausomai nuo jo lankymosi Sporto klube.
 • Sporto įranga – tai visas Sporto klubo inventorius, nepriklausomai nuo to, kurioje iš Sporto klubo patalpų jis būtų.
 • Sporto klubas – tai Sporto klubas „City gym“, įsikūręs adresu Pramonės pr. 4a.
 • Taisyklės yra privalomos ir galioja visiems asmenims, kurie dalyvauja Sporto klubo veikloje.

2. Bendrosios nuostatos

Šios naudojimosi City gym sporto klubo teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau ir – Taisyklės) numato sporto klubų City gym, esančių adresu Pramonės pr. 4a (toliau – Sporto klubas) teikiamų paslaugų tvarką, bendruosius saugaus elgesio reikalavimus, sporto klubo bei kliento teises ir pareigas.

Sporto klubo lankytojais (toliau – Lankytojai) laikomi tik tie asmenys, kurie Sporto klubo nustatyta tvarka ir sąlygomis yra:

  • atlikę pirmąją registraciją;
  • sumokėję už narystę nustatytą kainą;
  • susipažinę su Taisyklėmis.
  • Sporto klubas pasilieka teisę nesuteikti paslaugų Sporto klubo Lankytojams, jeigu šie nesilaiko Taisyklių reikalavimų, nemoka už narystes nustatytos kainos ir kt. atvejais.
 1. Sporto klubo paslaugų kaina, mokėjimų tvarka
  • Sporto klubo paslaugų (toliau – Narystės) kainos, pateikiamos Sporto klubo kainoraštyje, kuris prieinamas Sporto klubo patalpose ir internetiniame tinklalapyje adresu www.citygym.lt. Kainas nustato Sporto klubas. Sporto klubas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Narystės kainas, paslaugų teikimo sąlygas ir šias Taisykles, informuodamas apie tai Lankytoją sporto klubo interneto svetainėje arba raštu kitu pasirinktu būdu.

Lankytojai už Sporto klubo paslaugas atsiskaito:

  • piniginiu bankiniu pavedimu, įsigydami Narystę interneto svetainėje citygym.lt;
  • banko kortele arba grynaisiais pinigais įsigydami Narystę iš Sporto klubo administratorių, jų darbo laiku Sporto klube.
  • Narystės galiojimo laiku, sumokėjęs 5 EUR aptarnavimo mokestį, Lankytojas turi teisę perleisti Narystę tretiesiems asmenims. Sporto klubas pasilieka teisę riboti tokių narystės perleidimų skaičių.
 1. Darbo laikas, apsilankymų trukmė ir tvarka
  • Sporto klubas dirba nuo pirmadienio iki šeštadienio pagal svetainėje www.citygym.lt pateiktą darbo laiką. Atsižvelgiant į poilsio ir švenčių dienas Sporto klubas pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas, informuojant klubo tinklalapyje, Facebook puslapyje arba Sporto klubo patalpose.
  • Apsilankymų Sporto klube trukmė ir skaičius nėra ribojami jeigu įsigyjama narystė yra neribota.
  • Narysčių galiojimo laikas Sporto klube skaičiuojamas nuo Narystės aktyvavimo dienos, sekančia tvarka:
  • 1 mėn. Narystės galiojimo terminas yra 30 kalendorinių dienų;
  • 12 mėn. Narystės galiojimo terminas yra 365 kalendorinės dienos.
  • Lankytojai, įsigiję įprastą mėnesinę ar metinę Narystę, privalo pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis (aktyvuoti narystę) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po apmokėjimo už sporto klubo paslaugas. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Sporto klubo, 8 dieną Narystė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas.
  • E –sąskaitos narystė ir vienkartinė narystė automatiškai aktyvuojama pirkimo dieną.
  • Sporto klubo Narystės laikinas sustabdymas, stabdymas ir pratęsimas. 12 mėn. narystės galiojimo terminas gali būti laikinai sustabdomas ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų. Tai vadinama nario atostogomis. Narystė sustabdoma sekančią darbo dieną po pranešimo apie sustabdymą.
  • Narystė gali būti pratęsiama ligos atveju, kai ligos laikotarpis tęsiasi ilgiau negu 5 darbo dienas. Lankytojai norėdami pratęsti narystę dėl ligos, turi pateikti gydytojo pažymą apie ligą, o dirbantys asmenys SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Narystė pratęsiama tik ligos laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis nei nurodytas nedarbingumo pažymėjime/gydytojo pažymoje. Dokumentai, patvirtinantys ligos faktą, privalo būti pateikti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po ligos pabaigos datos, kuri nurodyta atitinkamame dokumente. Praleidus šį terminą narystė nepratęsiama.

Sustabdyti Narystę galima šiais būdais:

  • pranešant apie Narystės stabdymą galima atvykus į Sporto klubą ir užpildžius prašymą arba elektroniniu paštu info@citygym.lt (nurodant savo vardą, pavardę ir asmens kodą), siunčiant informaciją iš Lankytojo el. pašto, kuris nurodytas Sporto klubui pirmosios registracijos metu;
  • prisijungus prie Lankytojo paskyros Sporto klubo interneto svetainėje.
  • Tuo atveju, jeigu narystė įsigyjama akcijos metu, atsižvelgiant į akcijos sąlygas, Lankytojui gali būti nesuteikiama teisė Narystes laikinai sustabdyti, stabdyti ir pratęsti.
 1. 5. Saugaus elgesio taisyklės

Sporto klube draudžiama:

  • fotografuoti, filmuoti, išskyrus, kai yra gautas raštiškas Sporto klubo sutikimas;
  • įsinešti ir vartoti maisto produktus, alkoholinius gėrimus;
  • tėvams (globėjams) vestis į Sporto klubą vaikus jaunesnius nei 16 metų;
  • sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus taip pat neavint visiškai jokios avalynės.

Sporto klube Lankytojas privalo:

  • lauko avalynę palikti tam skirtose spintelėse;
  • sporto klube avėti tik saugią ir sportinei veiklai (vidaus patalpose) pritaikytą avalynę, dėvėti švarią sportinę aprangą;
  • atlikus pratimą treniruoklį palikti tvarkingą. Treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;
  • prieš atliekant pratimus ant treniruoklio bei sportavimo kilimėlio būtina pasitiesti rankšluostį. Neturint rankšluosčio Sporto klubo personalas turi teisę neįleisti sportuojančiojo į treniruoklių salę.

Sporto klube yra įrengti dušai. Duše draudžiama:

  • atlikti higienos procedūras (odos šveitimo, plaukų šalinimo, plaukų dažymo ir kitas higienos procedūras);
  • lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ir kitomis užkrečiamomis ligomis;
  • įsinešti gaiviuosius ir alkoholinius gėrimus ir bet kokius maisto produktus;
  • elgtis neatsargiai, pavojingai ar kitu būdu, kuriuo būtų sukelta žalos kitų lankytojų sveikatai.
 1. Sporto klubo teisės, pareigos ir atsakomybė

Sporto klubas turi teisę, vienašališkai:

   • nustatyti ir riboti Sporto klubo darbo laiką;
   • nustatyti ir keisti Sporto klubo teikiamų paslaugų kainas;
   • nustatyti kitas naudojimosi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis sąlygas.

sporto klubas įsipareigoja:

   • teikti paslaugas Lankytojams laikydamasis šių Taisyklių ir teisės aktų reikalavimų;
   • informuoti apie Sporto klubo darbo laiko pasikeitimus;
   • sustabdyti ir pratęsti Narystės galiojimą šiose Taisyklėse nustatytais atvejais.
 1. Lankytojo teisės, pareigos ir atsakomybė

Lankytojas turi teisę:

  • naudotis Sporto klubo paslaugomis ir patekti į Sporto klubo patalpas;
  • tuo metu kai lankosi Sporto klube, naudotis Sporto klubo patalpose esančia spintele asmeniniams daiktams laikyti. Lankytojas turi pats pasirūpinti spynele, kad spintelė būtų užrakinta. Sporto klubas saugojimo paslaugų neteikia, todėl už spintelėse paliktų daiktų saugumą neatsako. Tuo atveju, jeigu Lankytojas išeidamas iš Sporto klubo patalpų neištuština spintelės (palieka spintelėje savo daiktus), Sporto klubas pasilieka teisę spintelę atrakinti ir pašalinti spintelėje esančius daiktus. Tokiu atveju Lankytojas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl spintelėje paliktų daiktų.
 • Asmenims, įsigijusiems narystes, pinigai nėra grąžinami.
 • Lankytojas turi pareigą:
  • pasitikrinti, ar jo sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis (pasikonsultuoti su gydytoju, gauti medicininę pažymą); esant Sporto klubo prašymui Lankytojo sutikimu pateikti medicininę pažymą;
  • naudodamasis Sporto klubo inventoriumi įvertinti savo galimybes ir pasirinkti fizines galimybes atitinkantį fizinį krūvį;
  • susipažinti su šiomis Taisyklėmis, inventoriaus naudojimo instrukcijomis;
  • naudotis Sporto klubo inventoriumi pagal tiesioginę paskirtį;
  • sporto klubo patalpose nevartoti alkoholio, narkotikų bei kitų psichotropinių medžiagų, taip pat būti blaivus ir neapsvaigęs;
  • nesinaudoti sugedusiais treniruokliais ir apie gedimą nedelsiant informuoti Sporto klubą;
  • netrukdyti kitiems Sporto klubo lankytojams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi. Pertraukėlių tarp pratimų metu neužimti treniruoklių;
  • pasinaudojus treniruokliu, visus svarmenis ir/ar kitus agregatus grąžinti į jiems skirtas vietas.
 • Lankytojui draudžiama naudotis Sporto klubo inventoriumi esant sveikatos pablogėjimui (turint sveikatos sutrikimų). Sveikatai pablogėjus esant Sporto klube, nedelsiant kreiptis į medicinos įstaigą.
 • Lankytojai, sąmoningai (tyčia ar dėl neatsargumo) pažeidžiantys Sporto klubo Taisykles, keliantys grėsmę savo paties bei aplinkinių saugumui ir turtui, gali būti neįleidžiami į Sporto klubą. Pažeidimams kartojantis, Lankytojas gali būti šalinamas iš Sporto klubo. Šiuo atveju pinigai, sumokėti už Narystę, nėra grąžinami. Tuo atveju, jeigu Lankytojas pažeidžia įėjimo į sporto klubą / lankymosi sporto klube tvarką, tokiu būdu, dėl kurio Sporto klubui buvo padaryta žalą (įskaitant, bet neapsiribojant tais atvejais, kada Lankytojas sudaro sąlygas Sporto klube lankytis tretiesiems asmenims, kai šie neturi galiojančios narystės), jis privalo sumokėti Sporto klubui 20 EUR dydžio baudą ir jo narystė yra nedelsiant sustabdoma (Sporto klubas sprendžia ar tęsti narystės galiojimą). Sporto klubas apie sukčiavimo atvejus visada praneša policijai.
 • Lankytojai privalo atlyginti žalą, padarytą Sporto klubui ir kitiems Lankytojams, jeigu žala atsirado dėl Lankytojo kaltės. Žala atlyginama per 7 kalendorines dienas nuo žalos apskaičiavimo ir pateikimo Lankytojui.
 • Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų, nelaimingų atsitikimų bei kitokios žalos gyvybei, atsiradusios lankantis Sporto klube, tenka Lankytojui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo darbuotojų kaltės.
 • Sporto klubas neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą.
 • Sporto klubas nevertina jo teikiamų paslaugų įtakos Lankytojų sveikatai ir negarantuoja teigiamo rezultato. Sporto klubas perspėja, kad tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į Lankytojo sveikatos būklę ir Sporto klube prieinamų įrenginių fiziniams pratimams atlikti, naudojimą, Lankytojo sveikata gali ir pablogėti.
 1. Asmeniniai treneriai
 • Be išankstinio rašytinio Sporto klubo sutikimo griežtai draudžiama teikti kitiems sporto klubo Lankytojams sporto trenerio ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti iškilusiais klausimais.
 • Dėl teisės teikti trenerio paslaugas Sporto klube prašome kreiptis į Sporto klubo administraciją.
 • Lankytojai, kurie pažeidžia šioje Taisyklių dalyje numatytas sąlygas bus nedelsiant šalinami iš Sporto klubo, panaikinant galiojančią Narystę (negrąžinant sumokėtos kainos).
 1. Lankytojų amžius
 • Sporto klubo paslaugomis turi teisę naudotis tik:
  • pilnamečiai lankytojai nuo 18 metų; taip pat
  • nepilnamečiai lankytojai nuo 16 metų (jeigu sutikimą pateikia jų tėvai (globėjai)).
 • Sporto klubą lankyti nepilnamečiams iki 16 metų draudžiama.
 1. Asmens duomenų tvarkymas
 • Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo politikoje citygym.lt.
 1. Alternatyvus ginčų sprendimas
 • Bendrosios nuostatos:
  • Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su paslaugų teikimu tarp sporto klubo ir kliento, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (toliau – AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (toliau – EGS), Europos Komisija sukūrė elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą – http://ec.europa.eu/odr/.
  • EGS – tai elektroninis įrankis, kurio pagalba vartotojai gali pateikti pretenziją pardavėjui ar paslaugos teikėjui, kai prekės ar paslaugos yra įsigyjamos internetu.
  • Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus.
  • Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.
 • Skundų pateikimo tvarka:
  • Kiekvienas „City gym“ sporto klubo klientas gali pateikti skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos, skundą tiesiogiai siųsdamas elektroniniu paštu info@citygym.lt.
  • Jeigu „City gym“ sporto klubo klientas nėra patenkintas galutiniu sporto klubo atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. „City gym“ sporto klubo kontaktinis el. pašto adresas nurodymui minėtoje platformoje: info@citygym.lt.

Lankytojas aktyvuodamas Sporto klubo Narystę patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, patalpinta www.citygym.lt.

Mūsų partneriai

ADGO
UAB “Rokma”
Krepšelis