E-SĄSKAITOS SUTARTIES SĄLYGOS

 1. Sutarties sąvokos
  1. Sporto klubas (ar Paslaugų teikėjas) – tai sporto klubas, pažymėtas „City gym“ ženklu, kurį valdo Všį „Mūsų sportas“, įmonės kodas 304604595, buveinės adresas Pramonės pr. 4A, Kaunas, kuriam taikoma ši sutartis.
  2. Paslaugos – tai Sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias, atsižvelgiant į įsigytą narystę, sudaro treniruoklių salės paslaugos, pirčių zonos paslaugos ir kt.
  3. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam Sporto klubas teikia Paslaugas pagal šią Sutartį.
  4. Sporto klubo klientas (arba klientas) – tai asmuo, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs nustatyto laikotarpio narystę ar vienkartinio apsilankymo bilietą arba nemokamai išbandantis Sporto klubo paslaugas.
  5. Narystė – tai asmens įgyta teisė nustatytą laikotarpį lankytis Sporto klube bei naudotis Taisyklėse nurodytomis Sporto klubo  paslaugomis, priklausomai nuo įsigyto narystės tipo.
  6. Sporto klubo paslaugų teikimo sutartis (arba Sutartis) – reiškia šią Sutartį tarp Kliento ir Sporto klubo, sudarytą žemiau nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
  7. Taisyklės – Sporto klubo taisyklės, su kuriomis Klientas supažindinamas pasirašytinai ir kurių privalo laikytis.
 2. Sutarties dalykas

Sporto klubas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui Paslaugas, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju.

 1. Šalių teisės ir pareigos
  1. Klientas turi teisę:
   1. Laikydamasis Taisyklių ir šios Sutarties, naudotis Sporto klubo paslaugomis narystės suteikiamu laiku;
   2. Nutraukti šią Sutartį laikantis žemiau nustatytos tvarkos.
   3. Laikydamasis Taisyklių reikalavimų sustabdyti narystę, nurodydamas laikotarpį, kuris nėra trumpesnis kaip viena savaitė (7 kalendorinės dienos), bet nėra ilgesnis kaip 2 mėnesiai (60 kalendorinių dienų). Visų Kliento sustabdymų suma per 12 mėnesių naudojimosi Sporto klubo paslaugomis laikotarpį negali būti ilgesnė kaip 60 dienų (aukščiau nurodytu naudojimosi Sporto klubo paslaugomis laikotarpiu narystė gali būti stabdoma nedaugiau kaip 3 kartus). Sustabdžius narystę jos galiojimo laikas nėra skaičiuojamas. Narystės terminas eina toliau (yra tęsiamas), kai sueina terminas, kuriam narystė buvo sustabdyta. Jeigu per 12 mėnesių (ar trumpesnį) naudojimosi Sporto klubo paslaugomis laikotarpį, bendras terminas, kuriam Klientas buvo sustabdęs narystę, siekia 1 mėnesį, daugiau stabdymų per minėtą laikotarpį negali būti atliekama. Pateikus medicininę pažymą, nedarbingumo pažymėjimą, Klientas turi teisę stabdyti narystę be apribojimų.
  2. Klientas įsipareigoja:
   1. Laikytis šios Sutarties sąlygų ir Taisyklių;
   2. Sutarties galiojimo metu atsiskaityti su Sporto klubu šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
   3. Vykdant mokėjimus pagal e. sąskaitos su automatiniu mokėjimu sutartį užtikrinti, kad Kliento banko sąskaitoje būtų pakankamai lėšų apmokėti už Paslaugas;
   4. Atlyginti visus dėl Sutarties ir/ar Taisyklių nesilaikymo Sporto klubui atsiradusius nuostolius.
  3. Sporto klubas įsipareigoja:
   1. Teikti Paslaugas laikydamasis šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatytų sąlygų;
   2. Užtikrinti Paslaugų teikimą Klientui narystė laikotarpiu.
  4. Sporto klubas turi teisę:
   1. Vienašališkai pakeisti Paslaugų įkainius (apie tai informuodamas Klientą viešai, informaciją pateikiant Sporto klubo patalpose);
   2. Sustabdyti Paslaugų teikimą šioje Sutartyje ir Taisyklėse numatytais atvejais ir tvarka.
 2. Mokėjimai
  1. Už Paslaugas Klientas gali atsiskaityti šiai būdais:
   1. Banko kortele (Sporto klubo patalpose);
   2. Tiesioginiu pavedimu pagal e. sąskaitos su automatiniu mokėjimu sutartį.
  2. Už Paslaugas Klientas moka Sporto klubui kas mėnesį. Pasirinkęs narystę, Klientas sumoka už Paslaugas Sporto klubui nurodytą kainą ne vėliau kaip pirmąją naudojimosi Paslaugomis dieną (prieš pradedant naudotis Sporto klubo Paslaugomis). Pirmąją įmoką Klientas sumoka  banko kortele (Sutarties 4.1.2. punktas), Sporto klubo patalpose. Klientui įvykdžius Sutarties 4.3. punkte nustatytas pareigas, sekančius mokėjimus Klientas atlieka tiesioginiu pavedimu pagal e. sąskaitos su automatiniu mokėjimu sutartį (Sutarties 4.1.3. punktas). Tuo atveju, jeigu Klientas įsigyja Narystę internetu, su pirmąją įmoka mokamas 0,95 EUR aptarnavimo mokestis. Jeigu Klientas įsigyja Narystę Sporto klubo patalpose iš administratoriaus, su pirmąja įmoka Klientas moka 5 EUR aptarnavimo mokestį. 5 EUR administracinis mokestis taikomas mokant mėnesines narystės mokamas sporto klubo administracijoje.
  3. Akcijų, specialių pasiūlymų laikotarpiu taikoma nuolaida gali kisti.
   1. Klientui rekomenduojama mokėti už Paslaugas tiesioginiu pavedimu pagal e. sąskaitos su automatiniu mokėjimu sutartį. Klientas, pasirinkęs šį mokėjimo būdą, privalo:
    1. užpildyti šios Sutarties Priedą Nr. 1 ir užtikrinti, kad visi pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi. Klientas neprieštarauja, kad Sporto klubas siųs e. sąskaitas už Narystes pagal Priede Nr. 1 pateiktus duomenis;
    2. sudaryti su pasirinktu banku e. sąskaitos su automatinio mokėjimo paslauga sutartį;
    3. užtikrinti, kad nurodytoje banko sąskaitoje būtų pakankamas kiekis piniginių lėšų Paslaugoms apmokėti;
    4. leisti Sporto klubui atlikti automatinį nuskaitymą už Paslaugas, naudojant SEPA pervedimus pagal Sporto klubo išrašytą elektroninę sąskaitą.
   2. Klientui pasirinkus vykdyti mokėjimus pagal e. sąskaitos su automatiniu mokėjimu sutartį, Sporto klubas pateikia sąskaitą ir atlieka nuskaitymą iki einamojo mėnesio 10 dienos. Jeigu einamojo mėnesio 10 (dešimta) kalendorinė diena yra nedarbo ar švenčių diena, tai įmoka nurašoma ateinančią darbo dieną. Jeigu Kliento banko sąskaitoje nepakanka lėšų nuskaityti mokėtinos sumos, šią sumą bandoma nurašyti sumą tris dienas iš eilės po einamojo mėnesio 10 dienos.  Jeigu per nurodytą terminą nepakanka lėšų nuskaityti mokėtinos sumos ir Klientas nedelsiant nesumoka įsiskolinimo kitais būdais, Paslaugų teikimas jam yra sustabdomas ir kliento Narystės kortelė yra blokuojama.
   3. Jeigu Kliento banko sąskaitoje nepakanka lėšų automatiniam mokėjimui įvykdyti, Klientas turi nedelsiant atsiskaityti su Sporto klubo kitais mokėjimo būdais.
   4. Kliento mokėjimas laikomas įvykdytu piniginių lėšų įskaitymo Sporto klubo sąskaitoje dieną arba pinigų sumokėjimo dieną.
 3. Sutarties galiojimas ir nutraukimo sąlygos
  1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 12 mėnesių. Šis Sutarties galiojimo terminas yra laikomas trumpiausiu terminu, kuriuo Klientas privalo naudotis Sporto klubo paslaugomis. Jeigu iki Sutarties galiojimo termino pabaigos nei viena Sutarties šalis nepraneša apie Sutarties nutraukimą, Sutartis tampa neterminuota ir gali būti nutraukta pranešus raštu rašant prašymą administracijoje arba el paštu info@citygym.lt rašant iš el pašto, kuris priskirtas Kliento paskyrai.
  2. Klientas gali vienašališkai nutraukti sutartį (pranešęs prieš protingą terminą, kuris nėra trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų) nepasibaigus narystės terminui ir reikalauti grąžinti už Paslaugas sumokėtas sumas, proporcingas laikotarpiui, likusiam iki Narystės galiojimo pabaigos, tačiau privalo padengti Sporto klubui dėl to atsiradusius nuostolius, kuriais laikoma:
   1. Visos klientui suteiktos nuolaidos (jų suma) už Paslaugas, laikotarpiu nuo Sutarties pasirašymo dienos iki jos nutraukimo dienos; Dėl e. sąskaitos su automatinio mokėjimo paslauga sumokėti mokesčiai bankams už laikotarpį, per kurį Sporto klubas teikė, o klientas apmokėjo sąskaitas per e. sąskaitą;
   2. Kompensaciją už ligos ar kitą Narystės sustabdymo laikotarpį;
   3. Kliento skolos administravimo ir kitos išlaidos.
  3. Klientas turi teisę, pateikęs prašymą Paslaugų teikėjui, perleisti visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį kitam asmeniui. Perleidžiant narystę yra mokamas vienkartinis 5 EUR Sporto klubo sutarties administravimo mokestis. Trečiasis asmuo, kuriam Klientas perleidžia savo įsipareigojimus, privalo sutikti su šios Sutarties sąlygomis (t. y. sudaryti ją su Paslaugų teikėju).
  4. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu Klientas:
   1. nesilaiko esminių Sutarties sąlygų ar pažeidžia Taisyklių reikalavimus;
   2. vėluoja atsiskaityti už Paslaugas.
 4. Atsakomybė
  1. Kiekviena Sutarties šalis privalo atlyginti kitai šaliai dėl jos veiksmų atsiradusią žalą.
  2. Jei Klientas laiku neatsiskaito su Sporto klubu, šis turi teisę reikalauti iš Kliento 0,02 proc. delspinigių nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
  3. Jei Paslaugų teikimas sustabdomas ne dėl Sporto klubo kaltės, Klientas neatleidžiamas nuo mokėjimo už Paslaugas.
 5. Baigiamosios nuostatos
  1. Sudaryta Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško iš jos kylančių įsipareigojimų įvykdymo
  2. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik sudarius juos raštu.
  3. Esant prieštaravimams tarp šios Sutarties ir Taisyklių nuostatų yra taikoma ši Sutartis.
  4. Pasikeitus adresams, telefonų numeriams, banko ir kitiems rekvizitams, Sutarties šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą. Kol nėra gautas rašytinis pranešimas laikoma, kad yra teisingi šioje Sutartyje nurodyti duomenys.
  5. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pagal Sporto klubo buveinės vietą.
  6. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

Tai patvirtindamos, šalys pasirašė šią sutartį žemiau nurodytą dieną.

KlientasSporto klubas
Vardas, pavardė: [___________]
Gyvenamoji vieta: [____________]
Asmens kodas: [______________]
___________________________________Parašas
Všį „Aktyvi erdvė“

Į.k. 304604595

PVM LT100011313418

Pramonės pr. 4a, Kaunas

A.s.

______________________________

Įgaliotas asmuo

Data [_____________]

Priedas Nr. 1 prie Sporto klubo paslaugų teikimo sutarties

SUTIKIMAS DĖL PINIGINIŲ LĖŠŲ NUSKAITYMO ELEKTRONINĖS SĄSKAITOS AUTOMATINIO MOKĖJIMO BŪDU Nr. YY/MM/DD-FIT-[___] ([TD_ID])

 

Mokėtojo duomenysKliento duomenys
Vardas, pavardė (ar įmonės pavadinimas)[____][____]
Asmens kodas (11 skaitmenų), ar įmonės kodas[____][____]
Gyvenamosios vietos ar buveinės adresas  adresas (su pašto kodu)[____][____]
Telefonas[____][____]
El. paštas[____][____]
Paslaugų teikėjo suteiktas kliento kodas[TD_ID][TD_ID]
Teikiamų paslaugų pavadinimas[______]
Teikiamų paslaugų kaina per mėn. pritaikius nuolaidą[Fiksuotos įmokos kaina]

 

Mokėtojo sąskaitos duomenys

Bankas, kuriame atidaryta sąskaita[____]
Banko kodas[Swift kodas]
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.[____]

Paslaugų teikėjas

Všį „Aktyvi erdvė“, įmonės kodas 304604595, buveinės adresas: Pramonės pr. 4a, Kaunas

 

SUTIKIMO SĄLYGOS

 1. SĄVOKOS
  1. Mokėtojas (ar Klientas) – fizinis asmuo (asmeniniai duomenys nurodyti aukščiau), kuris atsiskaito negrynaisiais pinigais su Paslaugų teikėju už suteiktas paslaugas pagal Paslaugų teikėjo pateiktas e. sąskaitas. Jeigu Klientas ir Mokėtojas yra skirtingi subjektai pildomi du aukščiau nurodytos lentelės stulpeliai. Jeigu Klientas ir Mokėtojas yra vienas asmuo pildomas viena nurodytos lentelės stulpelis
  2. Paslaugų teikėjas – aukščiau nurodytas juridinis asmuo, kuris teikia paslaugas Klientui.
  3. Automatinis mokėjimas pagal e. sąskaitą – automatinis lėšų nuskaitymas nuo Mokėtojo banko sąskaitos už Paslaugos teikėjo suteiktas paslaugas, pagal Paslaugos teikėjo Bankui pateiktas e. sąskaitas.
  4. Banko sąskaita – Mokėtojo atsiskaitomojo sąskaita, nurodyta šiame Sutikime, iš kurios bus nuskaitomos lėšos pagal e. sąskaitas.
  5. Bankas – bet kuris bankas, kuris teikia e. sąskaitų automatinio mokėjimo paslaugas ir kuriame yra Mokėtojo sąskaita, nurodyta šiame Sutikime.
  6. E. sąskaita (toliau ir e. sąskaita) – Mokėtojo arba jo įgalioto asmens teikiama sąskaita Bankui įvykdyti automatinį mokėjimą.
 1. ATSISKAITYMAI
  1. Mokėtojas atsiskaito už Paslaugos teikėjo paslaugas e. sąskaitos automatinio mokėjimo būdu. E. sąskaitas automatiniam lėšų nuskaitymui Bankui pateikia Paslaugų teikėjasPaslaugos teikėjas užtikrina perduodamos informacijos saugumą ir konfidencialumą.
  2. E. sąskaitos suma turi atitikti Mokėtojo Paslaugos teikėjui mokėtiną sumą atsiskaitymo laikotarpiu, kuris nustatytas Paslaugų teikėjo sporto klubo taisyklėse ir kainoraštyje pagal Mokėtojo įsigytą narystę. Mokėtojas įsipareigoja Banko sąskaitoje laikyti pakankamai lėšų Paslaugų teikėjo paslaugoms (narystėms) apmokėti.
  3. E. sąskaitos pateikiamos pagal šį Sutikimą iki to momento, kol Sutikimo atšaukimas bus įregistruotas sporto klube. Jeigu Mokėtojas pirmiau nutraukia automatinio mokėjimo pagal e. sąskaitą sutartį su Banku, jis apie tai privalo nedelsiant pranešti Paslaugų teikėjui.
  4. Esant pagrįstam Mokėtojo reikalavimui, Paslaugų teikėjas privalo grąžinti visas iš Mokėtojo už narystes nepagrįstai nuskaitytas sumas.
  5. Paslaugos teikėjas atsako, kad e. sąskaitoje nurodyta suma atitiktų Mokėtojo atsiskaitymo laikotarpiu už narystę mokėtiną sumą.
  6. Visi klausimai dėl mokėtinų sumų Mokėtojo pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo piniginių lėšų nuskaitymo dienos, kreipiantis į Paslaugos teikėją raštiškai.
  7. Paslaugos teikėjas, turi teisę vienašališkai sustabdyti ir (ar) nutraukti šio Mokėtojo sutikimo vykdymą, jeigu Mokėtojas nesilaiko įsipareigojimo sąskaitoje laikyti pakankamą lėšų kiekį arba yra sudaromos bet kokios kitos kliūtis, dėl kurių negali būti atliekamas automatinis mokėjimas pagal Paslaugų teikėjo pateiktą e. sąskaitą.
  8. Šiuo sutikimu nėra ribojama, kiek kartu Paslaugų teikėjas gali siųsti e. sąskaitą Bankui.
 2. SUTIKIMO GALIOJIMAS
  1. Šis Sutikimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai (iki Mokėtojo atsisakymo įsigyti narystes ir naudotis Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis sporto klube City gym ).
  2. Mokėtojas gali nutraukti šį sutikimą bet kuriuo metu iš anksto (prieš 14 dienų) apie tai pranešęs Paslaugų teikėjui. Apie nutraukimą būtina raštu pranešti Paslaugos teikėjui arba Bankui.
  3. Pasikeitus šiame sutikime nurodytiems duomenimis Mokėtojas privalo apie tai nedelsiant pranešti Paslaugų teikėjui.

Aš pasirašydamas(-a) šį sutikimą sutinku, kad Paslaugos teikėjui būtų perduodami šiame sutikime nurodyti duomenys ir pagal Paslaugos teikėjo arba jo įgalioto asmens bankui pateiktus mokėjimo nurodymus būtų nurašomos lėšos iš šiame sutikime nurodytos sąskaitos, laikantis sutikimo sąlygose ir taisyklėse bei elektroninės banko sąskaitos sutartyje su banku nurodytų sąlygų.

Aš patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau visas sutikimo sąlygas ir įsipareigoju jų laikytis. Patvirtinu, kad šiame sutikime mano pateikta informacija yra tikra, teisinga ir aiški. Taip pat sutinku, kad minėtą informaciją Paslaugų teikėjo darbuotojai šio sutikimo sudarymo metu galėtų tikrinti su mano asmens dokumente esančiais duomenimis.

__________________________ ____________________________

vardas, pavardė, parašas data

 

Priedas Nr. 2 prie Sporto klubo paslaugų teikimo sutarties

 

DUOMENŲ SUBJEKTO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

Siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų bei poįstatyminių aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas, duomenų valdytojas priima, o duomenų subjektas pateikia šį žemiau surašytą sutikimą:

 

Sutinku, kad Všį „Aktyvi erdvė“, į. k. 304604595, registruota adresu Pramonės pr. 4a, Kaunas, gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis, įskaitant: mano vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono ryšio numerį, dokumentinę asmens fotografiją ir gimimo datą.

 

Šiuo, būdamas duomenų subjektu, neginčytinai patvirtinu ir pareiškiu, kad:

 

 1. esu informuotas apie savo teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius savo asmens duomenis;
 2. esu informuotas apie savo teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 3. esu informuotas, kad reikalavimus ištaisyti, sunaikinti netikslius, neišsamius asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Všį „Aktyvi erdvė“ paslaugų gavėjas turi teisę išreikšti raštu atvykęs į Všį „Aktyvi erdvė“ būstinę;
 4. esu informuotas Všį „Aktyvi erdvė“ apie savo pateiktų asmens duomenų saugumą, įgyvendinant tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Všį „Aktyvi erdvė“ darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Všį „Aktyvi erdvė“ pateiktus asmens duomenis.

 

Šis sutikimas laikomas savanorišku mano, kaip duomenų subjekto valios pareiškimu leisti tvarkyti asmens duomenis su tikslu kaupti aukščiau nurodytus duomenis duomenų tvarkytojo klientų bazėje neautomatizuotu būdu.

 

Pildo duomenų subjektas: Sutinku
 Nesutinku

 

Data:_______________ Pastabos: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(kliento (duomenų subjekto) vardas, pavardė, parašas)

PASTABA. Jei asmuo anksčiau nurodytų sutikimų neduoda, sporto klubas turi teisę nesuteikti atitinkamos paslaugos ir/ar keisti paslaugos teikimo sąlygas.

Mūsų partneriai

ADGO
UAB “Rokma”
Krepšelis